Общи условия

Общи Условия

www.phone-exchange.bg


Добре дошли в нашата платформа www.phone-exchange.bg!Тук можете да намерите голямо разнообразие от мобилни устройства втора употреба с гаранция и доказан произход.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията междупосетителите и потребителите на услугите и ресурсите, предлагани вплатформата, от една страна, и администратора на платформата, от друга. Достъпъти разглеждането, както и регистрацията и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на платформата, изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Моля да се запознаете в детайли с Общите условияпреди да пристъпите към разглеждането на платформата или преди да използвате предлаганите услуги! 

I. Дефиниции


Общи условия, ОУ – условията, които регламентират достъпа до и използването на Платформата и нейните Услуги и ресурси.


Платформа - обособено пространство в Интернет с уеб адрес  (URL) www.phone-exchange.bg, чрез което се предоставят Услуги и чрез което Потребители публикуват Обяви на Мобилни устройства.


Администратор, Ние – дружеството, което управлява и поддържа Платформата и Услугите - "Ню Фоун 2014" ЕООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 202853262, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав 9150, ул. “Бельов” №15.


Потребител – всяко пълнолетно и дееспособно физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до ресурсите и Услугите на Платформата.


Постетител– всяко пълнолетно и дееспособно физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до ресурсите и Услугите на Платформата, без създаден Потребителски профил.

Потребителски профил - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран Потребител на Услугите в Платформата.

Услуги - всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора или от негови партньори посредством Платформата.


Мобилни устройства – всички мобилини устройства втора употреба, които са предмет на Обяви, търсене и предлагане в Платформата..

Обява - създадено от Потребител и публикувано в Платформата съдържание, съдържащо предложение за продажба на Мобилно устройство.

Сервиз SKYFON/Сервиз – сервиз за обслужване на Мобилни устройства, с адрес ...

Калкулатор - аналитичен софтуер, под формата на въпросник с шест задължителни въпроса и един незадължителен въпрос от затворен тип, чиято цел е изчисляване стойността на Мобилно устройство. 

II. Валидност и действие

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Посетителите на Платформата, от една страна и Администратора, от друга. 

2. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за поверителност и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора на Платформата, които са неразделна част от настоящите ОУ. 

3. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Администратора.

4. Създаването на Потребителски профил не е задължително условие при осъществяване на достъп и преглед на ресурсите и Услугите в Платформата. Потребителският профил е задължителен, ако Потребителят желае да публикува Обява за Mобилно устройство в Платформата или да се възползва от Услугата за обратно изкупуване, предлагана от Администратора. Условията за създаване на Потребителски профил са посочени в раздел V „Достъп и създаване на Потребителски профил“ от настоящите ОУ.

III. Изменение и достъп до Общите условия

5. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Платформата по всяко време. Потребителите и Посетителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място на Платформата. С приемането на тези ОУ, Потребителят на Платформата се съгласява да се информира периодично за промените. При несъгласие с новата версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Платформата и предоставените чрез нея Услуги след влизането в сила на промените и има право да заяви пред Администратора изрично заличаване на регистриран Потребителски профил и лични данни. Ако Потребителят продължи да използва Платформата и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.

IV. Услуги

6. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Платформата. Услугите на Платформата се използват по желание на Потребителя, на негов собствен риск и отговорност.

7. Услугите, предоставяни чрез Платформата, са включително, но не само:

7.1 възможност за публикуане и преглед на Обяви за продажба на Мобилни устройства, публикувани от Потребители, по предварително зададени от Администатора критерии. Целта на Услугата е да обобщи и направи сравними Мобилните устройства, техните характеристики и цени, с цел Потребителят лесно и бързо да открива най-подходящата оферта. Информацията за представените в Обявите Мобилни устройства съдържа включително, но не само:

  • основни характеристики;
  • цена;
  • изображение;
  • данни за Потребителя, предлагащ Мобилното устройство за продажба;
  • сертификат за качество FONNIT. 

7.2 Всеки Потребител може да добавя за сравнение, както и  да добавя в списък „Желани“ конкретни Мобилни устройства от каталога с Обяви. С кликване върху бутона „Добави за сравнение“, Потребителят добавя конкретното Мобилно устройство към списък, в който нагледно е посочена подробна информация и детайли за артикула. С кликване върху бутона „Добави в „Желани“,Потребителят може да запазва и преглежда на по-късен етап избрани от него Мобилни устройства, като ги добавя към списък с предпочетени от него устройства.

7.3 Мобилните устройства, включени в каталога на Платформата, не се предлагат за продажба от Администратора. Администраторът не е нито посредник, нито страна по сключваните договори за продажба между Потребителите и Посетителите. Мобилните устройства се предлагат за продажба от Потребителя, публикувал Обявата. Купувачът носи отговорност за избраното от него Мобилно устройство и за съответствието му с неговите очаквания по отношение на вида, качеството, функционалностите и основното предназначение на Мобилното устройство. 

7.4 Услуга Калкулатор: при верни, пълни и коректно попълнени във въпросника на Калкулатора данни за Мобилно устройство, Потребителят получава оценка на устройството. С получената оценка, всеки Потребител има две възможности: (1) да публикува Обява за продажба на Мобилното устройство в Платформата или (2) да поиска от Администратора Мобилното устройство да бъде откупено от него („Услуга за откупуване на Мобилни устройства втора употреба“).

7.5 С Услугата за откупуване на Мобилни устройства втора употреба, Администраторът или негов упълномощен партньор се задължава да откупи Мобилно устройство от Потребител, при наличието на следните условия:

  • Потребителят желае да закупи нов мобилен апарат от SKYFON;
  • Мобилното устройство е с доказан произход;
  • Мобилното устройство е било изпратено от Потребителя на повторен оглед в Сервиз SKYFON с цел да се установи корекността на данните, попълнени във въпросника на Калкулатора;
  • коректно попънени характеристики на Мобилното устройство в Калкулатора.

8. Администраторът полага максимални усилия, за да покаже възможно най-точно цветовете и изображенията на Мобилните Устройства в Обявите в Платформата, но не дава гаранции, че тези изображения са напълно идентични с цветовете и вида на Мобилните устройства, предлагани от Потребители. Снимките на Мобилните устройства се предоставят от съответните Потребители, публикували Обявата,и имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на Мобилните устройства. Допълнителна информация е дадена в описанието и спецификацията за всяко Мобилно устройство. Всички описания или цени на Мобилните устройства подлежат на промяна по всяко време, без предизвестие, по усмотрение на съответния Потребител. Отговорността за всички описания, текстове, характеристики, спецификации и изображения на Мобилните устройства, представени в каталога на Платформата, се носи от Потребителя, предлагащ съответното Мобилно устройство.

9. Администраторът си запазва правото да обвновява, модифицира, допълва, разширява или стеснява обхвата на предлаганите Услуги, както и да ги преустанови по всяко време.

V. Достъп и създаване на Потребителски профил

10. Достъпът до Платформата е възможен както с регистрация, така и без. Всеки Потребител може да се регистрира и създаде Потребителски профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна на Платформата, тук.

11. Всеки Потребител, желаещ да публикува Обява в Платформата или да се възползва от Услугата за обратно изкупуване на Мобилно устройство втора употреба трябва да създаде Потребителски профил.

12. При създаване на Потребителски профил в Платформата, Потребителят:


12.1 се задължава да попълни всички задължителни полета врегистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верносттана посочените данни за себе си и за  всяко отделно Мобилно устройство, което възнамерява дапубликува за продажба;

12.2 дава своето съгласие с Общите условия и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на профила мув Платформата. При съмнение че профилът е бил използван или достъпван от трето лице без съгласието на Продавача, следва да се сигнализира незабавно на: ...

13. Разглеждането и закупуването на Мобилните устройства от каталога на Платформата е възможно и без създаване на Потребителски профил.

VI. Изисквания за публикуване на Обяви

14. Потребител, който желае да публикува Обява за продажба на Мобилно устройство на Платформата:

14.1 има възможността да изчисли предварително или в последствие цената на своето Мобилно устройство чрез Калкулатораа;

14.2 предоставя сертификат за качество FONNIT;

14.3 предоставя документ, който да доказва сигурния произход на своетоМобилно устройство. Подобен документ може да бъде: доказателство, че Мобилното устройство е закупено от магазин SKYFON или smartfonbg.com, гаранционна карта или договор с мобилен оператор;

14.4 се задължава да не нарушава Закона за авторското право и сродните му права, Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителя и останалото приложимо право;

14.5 гарантира, че с публикуването на съдържание в Платформата, не нарушава правата на трети страни и че ако подобни претенции възникнат, Потребителят ще ги удовлетвори изцяло и за своя сметка.

VII. Услуга за откупуване на Мобилни устройства втора употреба


15. Потребител, който желае да се възползва от Услугата за откупуване на Мобилни устройства втора употреба:

15.1 изчислява предварително цената на своето Мобилно устройство чрез Калкулатора, като се задължава да предостави точни, верни и актуални данни за своето Мобилно устройство;

15.2 предоставя сертификат за качество FONNIT;

15.3 предоставя документ, който да доказва сигурния произход на своето Мобилно устройство. Подобен документ може да бъде: доказателство, че Мобилното устройство е закупено от магазин SKYFON или smartfonbg.com, гаранционна карта от мобилен оператор;

15.4 попълва в онлайн форма своите данни за покупко-продажба, включително: три имена, адрес, имейл и телефон за връзка и банкова сметка;

15.5 изпраща своето Мобилно устройство на Сервиз SKYFON за валидиране на оценката от Калкулатора, за своя собствена сметка. Сервизът изпраща по куриер документи за покупко-продажба на Мобилното устройство, които Потребителят подписва и изпраща обратно в Сервиза. След като подписаните документи за покупко-продажба са получени от Сервиза, Потребителят получава уговорената сума по банков път;

15.6 гарантира, че с предлагането за продажба на Мобилно устройство, не нарушава правата на трети страни и че ако подобни претенции възникнат, Потребителят ще ги удовлетвори изцяло и за своя сметка.

16. Потребитеят се задължава да предостави точно, вярна и актуална информация за своето Мобилно устройство при изчисляване неговата стойност чрез Калкулатора. При неспазване на това условие, цената за откупуване на Мобилното усторйство в крайната оферта може да се различава от цената, предоставена от Калкулатора. При установяване на разлика между цената, предоставена от Калкулатора, и реалната стойност на Мобилното устройство, Администраторът си запазва правото да уведоми Потребителя за това обстоятелство предварително по имейл или телефон.

VIII. Права и задължения на страните

17. Потребителят се задължава:

17.1 да използва предлаганите в Платформата Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението и в съответствие с настоящите ОУ;

17.2 да предоставя пълна, точна и вярна информация, както и  цялата изисквана документация при създаването на Потребителски профил, при публикуване на Обява за продажба на Мобилно устройство или ако се възползва от Услугата за откупуване на Мобилно устройство втора употреба;

17.3 да не създава Потребителски профили чрез автоматизирани средстваили по друг начин, да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Платформата;

17.4 да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Платформата чрез технологиите и средствата, предоставени от Платформата, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялостили части от Платформата и съдържанието й за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ;

17.5 да не разстройва пълнатаили частична функционалност на Платформата, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Платформата или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора;

17.6 да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други Потребителина Платформата на Администратора;

17.7 да не нарушаваправата на трети страни, посредством публикуването на Обява за продажба на Мобилно устройство на Платформата;

18. Потребителят има право:

18.1 да използва законосъобразно Платформата и всички ресурси и Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

18.2 да създаде и Потребителски профил и да актуализира личните си данни, както и данните за Мобилното устройство в процеса на използване на Платформата;

18.3 при създаване на Потребителски профил в Платформата, да даде съгласието си за получаване на рекламни и маркетинг съобщения относно Мобилните устройства и Услугите на Администратора и негови партньори.

18.4 да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Платформата и да поиска заличаване /изтриване/ на своите лични данни;

18.5 публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и неоттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Платформата и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

19. Администраторът има право:

19.1 по всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Платформата във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребители и Посетителитеи без да носи отговорност за това;

19.2 с оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите;

19.3 да откаже да откупи Мобилно устройство от Потребител, ако не всички условия, предвидени за Услугата за откупуване на Мобилни устройства втора употреба, са изпълнени или са изпълнени некоректно, неточно или недобросъвестно;

19.4 да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани Обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на Потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес;

19.5 да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови Обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други Потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно;

19.6 да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограниченили заличен от Администратора.

IX.Отговорност

20. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между Потребителите на Платформата и не гарантира, че Потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

21. Администраторът полага всички разумни грижи, за да установи легитимния произход на всички Мобилни устройства, предлагани за продажба в Платформата.

22. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

22.1 достоверността и верността на изявленията в документите, представени като доказателство за легитимен произход на всяко отделно Мобилно устройство от Потреботелите. В случай че някой от документите, удостоверяващи произхода на определно устройство се окаже неистински, невалиден, неверен или подправен, лицето което го е предоставило на Администратора, във връзка с удостоверяване правата върху конкретно Мобилно устройство, носи самостоятелна и пълна отговорност за това и може да бъде подведено под наказателна отговорност за документна измама по чл. 313 от българския Наказателен кодекс;

22.2 законността, качеството или безопасността на Мобилните устройства, предлагани от Потребители на Платформата;

22.3 действия на Потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от Потребители на Платформата и трети лица;

22.4 качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  Услуги, достъпни през Платформата;

22.5 съответствието на Обявите и съдържанието в Платформата с очакванията на Потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него Мобилни устройства. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Платформата по отношение на нейното съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Услугите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Платформата, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Платформата, извън предвидените в закона случаи;

22.6 качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребители и Посетители или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя и Посетителя;

22.7 в случай че Платформата е временно недостъпна поради техническа неизправност или невъзможност.

23. Информацията за характеристиките на Мобилните усторойства в каталога на Платформата е информативна и не представлява професионална препоръка или съвет;

24. Потребителят, публикувал Обяви за продажба на Мобилни устройства в Платформата, носи пълна и неограничена отговорност за:

24.1 произхода на всяко едно от предлаганите от него Мобилни устройства за продажба на Платформата;

25.2 вреди във връзка с: наличността, качеството, годността и съответствието на всяко от предлаганите от него Мобилни устройства, описанието и действителното им състояние;

25.6 всички и всякакви нарушения на права и законни интереси на трети страни;

25.7 спазване на приложимото законодателство и актовете на компетентните държавни органи.

X.Защита на личните данни

26. С достъпа до Платформата, Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в Платформата Политика за защита на личните даннии бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.

27. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 

XI. Интелектуална собственост

28. Платформата съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им  и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите, на Платформата и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. 

29. Използването на Услугите и на Платформата не предоставя каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

30. Администраторът предоставя на Потребителите ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъп и използване на Услугите, съдържанието и ресурсите на Платфромата или други материали само за лично или изрично уговорено и разрешено от Администратора комерсиално ползване.

XII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове


31. Надзорен орган за защита правата на Продавачите в България е Комисията за защита на Продавачите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; телефон на Продавачя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg. 


32. При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, сключен между Потребители на Платформата, всеки Потребител може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на Потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bgи в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIII. Приложимо право

33. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд. 

В сила от 15.05.20 г.    


©  2020 "Ню Фоун 2014" ЕООД   |   Всички права запазени.